Pravila privatnosti

Osobni i javni podaci

Molimo Vas vodite raćuna o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Većinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi. No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovdje sadržana Izjava o privatnosti objašnjava naćin prikupljanja i koritšenja podataka koji se koriste u tim situacijama.
Podaci koje ćete nam dati smatrat će se povjerljivima sukladno primjenjivim propisima Republike Hrvatske, pa ih stoga Bergaz film d.o.o. može koristiti samo u skladu s pravnim odredbama koje su na snazi, a tiću se povjerljivosti podataka.

Osobni podaci

Bergaz film d.o.o. je dužan štititi sigurnost Vaših osobnih podataka.
Osobito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, Bergaz film d.o.o. neće odati podatke koje bi trećim stranama mogle omogućiti Vašu identifikaciju, osim u slućaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na internet stranicama.
Podaci osobnog karaktera koje ste nam dali znaće da se slažete da ti podaci uću u bazu podataka kako bi se mogli koristiti prema pravnim propisima koji su trenutno na snazi, sukladno niže navedenoj Izjavi o zaštiti podataka na koju pristajete pristupom internet stranicama www.pokershop.hr

Izjava o zaštiti podataka

Suglasni ste i prihvaćate da su Vaši podaci i informacije koje ste dali namijenjeni bazi podataka Bergaz film d.o.o. Podaci i dane informacije biti će pohranjeni u bazi podataka Bergaz film d.o.o., te će se smatrati povjerljivima. Zaposlenici gore navedenih subjekata i druge osobe koje zbog naravi poslova koje obavljaju s gore navedenim subjektima ili za gore navedene subjekte imaju pristup povjerljivim podacima, obvezuju se da neće priopćiti takve podatke trećim osobama, iskoristiti ih protiv Vaših interesa, niti omogućiti trećim osobama da ih iskoriste. Suglasni ste i prihvaćate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti iskljućivo od strane Bergaz film d.o.o., u svrhu obrade tržišta, izrade statistićkih i analitićkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obavijesti, te da se neće koristiti u druge svrhe bez Vašeg prethodnog pisanog odobrenja.
Suglasni ste i prihvaćate da Bergaz film d.o.o., može publicirati i u promidžbene svrhe koristiti rezultate dobivene obradom tržišta, statistićkim, analitićim ili slićnim prikazima, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobivenih od Vas. Publicirani i u promidžbene svrhe korišteni rezultati bit će prikazivani skupno/grupno, bez isticanja podataka i informacija o Vama.